Barh city areas

Barh, Mokama
Barh, Pandarak
Barh, Panchsheel Nagar
Barh, Patna Road
Barh, Bakhtiyarpur
Barh, Bazidpur Road
Barh, Dhelwa Gosain
Barh, Talimpur
Barh, Shahari
Barh, Sangatpur
Barh, Station Road
Barh, Court Road
Barh, Jail Road
Barh, Langarpur
Barh, Salimpur
Barh, Barh Bazaar
Barh, Hathidah
Barh, Saksohra Road